Nakon svih ovih godina

Nakon svih ovih godina

Milos2

Nevjerovatno nam je nebitna ozbiljna pisanija na blogu. Ipak, ozbiljna vremena zahtijevaju ozbiljne analize! Ima li što ozbiljnije od definitivnog izlaska A2A iz naše nacionalne elektroenergetske kompanije, Elektroprivrede Crne Gore.

Zbog svih dušebrižnika koji iz raznih uglova posmatraju situaciju izlaska A2A iz vlasništva, odlučili smo da uradimo Analizu svih Analiza poslovanja EPCG – upoređujemo finansijske izvještaje EPCG iz 2009. i 2015. godine (poslednji izvještaj koji je zvanično dostupan).

Istu smo prilagodili kako bi svi mogli da je razumiju (inače, ovakve analize mnogo detaljnije radimo za naše klijente).

.

.

Cash flow – tokovi gotovine

Svaku analizu počinjemo od analize tokova gotovine. Tok gotovine iz operativnih djelatnosti (osnovnog biznisa) iznosi 45,8 miliona eura. Ovo znači da je kompanija generisala odličan operativni cash flow. 

Evidentno je da je novčani tok iz investicionih djelatnosti negativan i iznosi  minus 106 miliona eura. Ovo pokazuje da EPCG nije investirala dovoljno u osnovna sredstva kako bi ih obnovila ili izgradila nova, čime bi se stvorile pretpostavke za dugoročan rast i razvoj. 

Novčani tok iz finansiranja iznosi 76 miliona eura. Najveći dio novčanog toka čini povećanje kapitala za 47 miliona eura (prouzrokovan neisplaćivanjem dobiti) što je pokazatelj dobrih odluka menadžmenta vezano za politiku dividendi. Zanimljivo je da su se dugoročni krediti povećali za 36 miliona eura – ovo povećanje pokazuju da je menadžment odlučio da dugoročne investicije finansira iz kredita a ne iz gotovine, što je ispravno sa stanovišta finansijskog menadžmenta.

.

.

Pokazatelji likvidnosti

Iz ove tabele, možemo konstatovati da EPCG ima približno isti tekući i ubrzani racio likvidnosti, kao i racio finansijske stabilnosti u 2009. i 2015. godini. 

Posmatrajući trenutni racio likvidnosti, primjećujemo da je u 2015. godini ovaj racio gotovo tri puta veći nego u 2009. godini. Naime, EPCG na računima gotovine, kratkoročnih i dugoročnih finansijskih plasmana u 2015. godini ima 225 miliona eura dok je 2009. godine imala 107 miliona eura. Ovo je zaista odličan pokazatelj ako ga posmatramo kao izolovan pokazatelj. Ipak, ako sagledavamo ukupan kontekst poslovanja i strategiju kompanije, gomilanje novca na računima u trenucima kada se osnovna sredstva smanjuju, definitivno predstavlja povod za ozbilijnu diskusiju kako nagomilani novac investirati u jačanje osnovnih sredstava kako bi se omogućio pravilan dugoročan rast i razvoj.

.

.

Pokazatelji efikasnosti

Posmatrajući upravljanje obrtnim kapitalom koji nam daju pokazatelji efikasnosti, konstatujemo da EPCG nešto sporije naplaćuje potraživanja 2015. nego 2009. godine. Ovo je vrlo indikativan pokazatelj – očekivalo se da novi menadžment smanji potraživanja čime bi efikasnost kompanije povećala i dodatno ojačala likvidnost a čime bi se stvorile pretpostavke za nove investicije. Pogledajte sada komentar iz prethodnog pasusa oko gotovine i novih investicija – zamislite da je naplata potraživanja bila bolja – EPCG bi imala još više novca na računima koji je raspoloživ za investiranje u osnovna sredstva!

Sa druge strane, EPCG plaća svoje dobavljače brže nego 2009. godine, što govori o dobro postavljenom sistemu izmirivanja obaveza u razumnom vremenu.

.

.

Pokazatelji profitabilnosti

Bruto profitna marža u dva perioda gotovo je identična, što pokazuje usklađenu cjenovnu politiku u domenu proizvodnje, nabavke i prodaje električne energije. EBITDA (zarada prije kamata, poreza i amortizacije) je povećana za 19%, što pokazuje odlično upravljanje fiksnim troškovima.

Generalno, pokazatelji profitabilnosti jesu značajno bolji u 2015. u odnosu na 2009. godinu, posebno ako se posmatra povraćaj na aktivu i kapital.

.

.

Zaključak

Na kraju ove kratke analize, možemo konstatovati sljedeće:

  1. EPCG je akumilirala dodatna likvidna sredstva od 115 miliona eura (ukupno 225 miliona eura), što predstavlja odličnu osnovu za buduće neophodne investicije;
  2. EPCG u pretokelih 6 godina nije imala značajne investicije već su se osnovna sredstva smanjila za 106 miliona eura, što definitivno pokazuje da je menadžment bio inertan u pogledu investicija u osnovna sredstva,
  3. slabija naplata potraživanja je onemogućila EPCG da generiše dodatna sredstva za investicije

Ukrako, cijena od 250 miliona eura koju A2A traži za EPCG je dobra i fer priča za obje strane, čak i mnogo bolja za Crnu Goru.

Sve u svemu, kao što vidite, brojevi zaista dolaze na kraju priče 🙂

.