Monthly Archives :

November 2016

24 savjeta za narednu Vladu Crne Gore

Milos2

.

Imajući u vidu da će naredna crnogorska Vlada voditi najtežu bitku upravo na polju ekonomije, definisali smo 24 savjeta za koje smatramo da će biti od pomoći prilikom koncipiranja ekonomskih politika.

1. Izdati državne obveznice sa rokom dospijeca od 20 godina kojim ce se refinansirati ukupne postojece obaveze koje stvaraju pritisak na javne finansije;

2. Osnovati državnu razvojnu banku sa profesionalnim menadžmentom (iz inostranstva) koji će biti samostalan u donošenju odluka sa mandatom od 5 godina;

3. Osnovati drzavnu kompaniju za upravljanje aktivom od strateške važnosti za povećanje izvoza (otkup projekata koji imaju perspektivu razvoja iz portfolia banaka i faktoring kompanija);

4. U zakon o dobrovoljnom finansijskom restrukturiranju (Podgorički model) uključiti i kompanije koje su kupile NPL (kredite koji kasne u otplati) od banaka, obzirom da postojece rjesenje nije dalo rezultat;

5. Napraviti presjek poslovanja svih poreskih dužnika koji imaju dug prema državi preko 50.000 eura i kasne u plaćanju preko 360 dana, kako bi se vidjelo da li te kompanije imaju šansu za nastavak poslovanja;

6. Podržati poljoprivrednike u plasmanu proizvoda kroz plaćanje pozicioniranja proizvoda na police u trgovinama ;

7. Omogućiti naplatu potraživanja proizvođača od trgovinskih lanaca za 30 dana;

8. Osnovati fond sa godišnjim budžetom od 5 mil eura za start up kompanije koje žele da izađu na globalno tržište a u kojima će država imati vlasništvo, ne i upravljanje;

9. Godišnje školovati 10 najbolje ocijenjenih službenika državne uprave na prestižnim svjetskim poslovnim školama. Oni će biti dužni raditi najmanje 5 godina u državnim kompanijama ili javnoj upravi nakon završetka školovanja;

10. Za kompanije koje imaju promete u Crnoj Gori manje od 250.000 eura, promijenti poresku regulativu tako da se pdv plaća nakon naplate potraživanja;

11. Oformiti posebnu agenciju za pripremanje, privlačenje i koordinaciju projekata koji se finansiraju EU fondova na nacionalnom nivou (sada pojedine opštine imaju službe za pripremu EU fondova), obzirom da EU ima preko 30 fondova koji ce se moći koristiti u procesu prostupanja i nakon punopravnog članstva;

12. Prekopirati model funkcinisanja opštine Tivat na sve ostale crnogorske opštine, sa definisanjem posebnosti koje svaka od njih ima;

biznis-plan-reklama-page-001-copy

13. Kupiti ili razviti softversko rjesenje koje ce pratiti status svih aktivnosti cjelokupne drzavne administracije. Primjer: strarješina bilo kog državnog organa može u svakom trenutku imati uvid u aktivnosti svakog zaposlenog sa statusom aktivnosti za koju je zadužen;

14. Definisati minimalne kazne za formalne prekršaje koje prave preduzetnici;

15. Izmijeniti zakon o javnim nabavkama koji ce tretirati očigledne formalne greške koje se javljaju prilikom pripremanja tenderske dokumentacije;

16. Donijeti zakonsku regulativu o predvidljivosti poslovnog ambijenta sa posebnim akcentom na stabilnost poreza i parafiskalnih nameta;

17. Spustiti poreze i doprinose za licne dohotke sa 65% na 30%;

18. Osloboditi plaćanja poreza i doprinosa na plate start up kompanije u prve dvije godine poslovanja;

19. Podići nivo poreza i akciza na alkohol i cigarete za 75%;

20. Definisati listu luksuznih proizvoda i povećati pdv za ove proizvode za 100%;

21. Osnovne životne namirnice osloboditi plaćanja pdv-a;

22. 24 mjeseca nakon objave Bijele poreske liste, kontrole kompanija koje se nalaze na njoj treba svesti na minimum;

23. Onemogućiti osnivanje novih kompanija licima koja su uvele kompanije u stečaj;

24. Izmijeniti poreske zakone tako dakompanije koje zaposljavaju visokoskolce i slabo zapošljive kategorije lica plaćaju pdv od 17%.